in der Stadtkirche
mit Fritz Baltruweit
Konstanze Kuß (Harfe/Flöten)
Sebastian Brand (Bass)
Valentin Brand (Piano)

Engelkonzert im Advent

https://citykirche-delmenhorst.de  Aktuelles Programm Oktober 2014 – Januar 2015